Søg
Close this search box.

Min Muslimske ven

Lad os tale om islam og kristendom

Velkommen til
MinMuslimskeVen.dk

Siden er for dig, som er ‘almindelig’ kristen, og som har en relation til en ‘almindelig’ muslim.

Her finder du relevante artikler om historien bag islam, og du får hjælp til at tale med dine muslimske venner om tro.

Udvalgte artikler

Artikler om trosforsvar

1 Mos 49,10 – Muhammed er herskeren, som kommer

Det hævdes, at Muhammed er den hersker, der omtales i verset, eller at han er Shilo, der også kan opfattes som et navn. Samtidig hævdes det, at kongedømmet dermed skal tages fra Juda og hans efterkommere.

5 Mos 18,18 forudsiger Muhammed

Muslimers påstand er, at når Gud lover Moses, at der skal komme en profet som ham, så er det en profeti om Muhammed. Det hævdes, at når der står, at Gud vil oprejse en profet fra deres midte – på

Andre end Jesus er retfærdige

Argumentet bliver brugt som en afvisning af, at Bibelen beskriver Jesus som speciel i forhold til andre mennesker og til at sige, at andre opfattes som lige så retfærdige, og dermed syndfrie, som ham. Det gælder for eksempel Johannes Døber

Barnabasevangeliet

Barnabasevangeliet er et apokryft evangelium, som muslimer henviser til som bevis for, at Bibelen er blevet ændret, fordi det er langt mere i overensstemmelse med Koranen end Bibelens evangelier.

Bibelen er blevet ændret

Påstanden, om at Bibelen er blevet ændret, er meget almindelig, og man kan møde muslimer, der betragter det som et faktum. Nogle henviser til sura 2,59 og 7,162, som siger, at de, der begik uret, erstattede det, der var blevet

Bibelen og Koranen

Bibelen og Koranen har en helt central betydning for henholdsvis kristendommen og islam, men der er på en del områder store og afgørende forskelle mellem, hvad de siger om sig selv, og hvordan de opfattes af kristne og muslimer. Hvad

Bibelen taler nedsættende om kvinder

Nogle muslimer vil hævde, at Bibelen har et negativt syn på kvinder, fordi Eva gøres ansvarlig for syndefaldet. Det er en påstand, der bruges til at argumentere for, at Koranen og islam har et mere positivt syn på kvinder end

Det evige liv

Både i kristendommen og islam er livet efter døden et centralt element. Men der er væsentlige forskelle, både når det gælder, hvordan man får del i det evige liv, og hvordan det evige liv vil udfolde sig. Bibelen viser, at

Døde Gud?

Spørgsmålet drejer sig om Jesus og konfronterer, at kristne tror på, at Jesus er Gud, og samtidig tror, at Jesus døde på korset. Hvad ligger bag? Baggrunden er typisk muslimers opfattelse af, at Gud kun kan være én i absolut

Er Jesus Gud?

Islams kilder afviser meget klart, at Isa (Koranens Jesus-figur) kan være Gud og Guds søn. Et af de argumenter, som man kan møde, er, at Jesus aldrig sagde: ”Jeg er Gud!” og ”tilbed mig!”. I mødet med det argument kan

Esajas 28 taler om Muhammed

Det hævdes, at Herrens stærke og mægtige (v. 2) er Muhammed, og at det også er ham, der på trængslens dag vil ”ramme det folk, der vil overfalde os”, som Habakkuk taler om (Hab 3,16). Samtidig siges det, at de

Esajas 42,1-13 – Muhammed er Herrens tjener

Det hævdes, at Herrens tjener ikke kan være Jesus, fordi kristne kalder ham Guds søn, men at det er en profeti om Muhammed, fordi Koranen siger, at den er nedsendt til Allahs tjener (sura 2,23). Det hævdes også, at Muhammed

Evangelisterne kendte ikke Jesus

Det er et argument, der er beregnet på at rejse tvivl om Bibelens troværdighed ved at sige, at dem, der skrev den, i dette tilfælde dem, der skrev de fire evangelier, ikke var øjenvidner og derfor ikke havde nogen direkte

Faste

Faste er en velkendt og meget integreret del af islam og muslimers tilværelse i forbindelse med fastemåneden, ramadanen. I kristendommen er der meget stor forskel på, om og hvor meget fasten fylder som en integreret del af gudsforholdet. Denne artikel

Forskelle og ligheder (Introduktion)

Noget af det, der kan hjælpe til en bedre forståelse i mødet mellem kristne og muslimer, er, hvilke forskelle og ligheder der er på centrale punkter. Hvordan, man forholder sig til spørgsmålet om forskelle og ligheder, kan være meget forskelligt.

Frelse og fortabelse

Et centralt element i både kristendom og islam er spørgsmålet om frelse, og hvordan man får del i det evige liv efter døden. Samtidig er der nogle helt grundlæggende forskelle mellem kristendom og islam, når det gælder, hvordan man opnår

Gav Maria mælk til Faderen?

Det er et angreb på treenigheden med den påstand, at hvis Faderen, Sønnen og Helligånden er én, så må det betyde, at Faderen også blev barn og levede som menneske, da Jesus blev født. Der bruges flere forskellige eksempler, men

Geografiske henvisninger til Muhammed

Muslimer hævder, at en del af de geografiske stednavne, som nævnes i Bibelen, henviser til Mekka eller Arabien, og dermed også indeholder referencer til Muhammed. 5 Mos 33,1-2 – Paran Det hævdes, at ham, som træder frem fra Parans bjerge,

Gud blev træt efter skabelsen

Argumentet er et angreb på det bibelske gudsbillede, og det kan både være et forsøg på at sige, at Bibelen er blevet ændret, og at den giver et billede af en gud, som ikke er almægtig.

Gud kan bare tilgive

Det er et udsagn, som hævder, at Jesus ikke behøvede at dø for menneskers synd, fordi Gud kan tilgive uden nogen form for betaling eller omkostning.

Guddommelig børnemishandling

Dette er et argument, som man for eksempel kan møde i forbindelse med Joh 3,16 og udsagnet om, at Gud gav sin enbårne søn og lod ham dø for menneskers synder.

Haggaj 2,7-9 omtaler Muhammed

Dette er endnu et eksempel på, hvordan nogle muslimer forsøger at finde steder i Bibelen, hvor de mener, at Muhammed bliver omtalt.

Højsangen 5,9-16 omtaler Muhammed

Påstanden er, at det hebraiske ord machamadim (מַחֲמַדִּ֑ים) i vers 16 er en henvisning til Muhammed, og at ”-im” endelsen, som er hankøn flertal på hebraisk, er et udtryk for respekt. Det hævdes i den forbindelse, at det hebraiske ord,

Hvor mange bøger er der i Bibelen?

Det er et spørgsmål, som bygger på, at der ikke er enighed blandt kristne om, hvor mange bøger der hører til Bibelen. Det bruges til at påstå, at man derfor ikke kan have tillid til, at det er de rigtige

Jesu sidste ord

Påstanden er, at evangelierne indeholder modsætninger, når det gælder Jesu sidste ord på korset. Hos Lukas står der, at Jesus udåndede efter at have råbt: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” (Luk 23,46). Hos Matthæus og Markus er

Jesus bad som muslimer

Udsagnet bliver fremført som begrundelse for, at Jesus i virkeligheden var muslim og handlede efter de muslimske forskrifter for bøn.

Jesus befaler at hade sin familie

Det er som med flere andre argumenter et forsøg på at sige, at Bibelen beskriver Jesus som en synder og derfor ikke kan tale om, at han er Gud.

Jesus døde ikke i Jerusalem

Argumentet går på, at Jesus i Luk 13,33 siger, at en profet ikke kan dræbes andre steder end i Jerusalem, mens det af Joh 19,17-20 fremgår, at korsfæstelsen foregik udenfor selve byen. Det er altså et argument, som hænger sig

Jesus døde ikke på korset

Mange muslimer hævder, at Jesus aldrig blev korsfæstet, at han ikke døde på korset og dermed, at han ikke opstod fra de døde. Nogle mener, at han blev korsfæstet, men kun besvimede og derefter vågnede op i graven, viste sig

Jesus er ikke alvidende

Udsagnet bygger på Jesu ord om, at det alene er Faderen, som kender dagen og timen, hvor Menneskesønnen kommer.

Jesus er ikke Guds søn

Koranen hævder, at Gud ikke kan have en søn, fordi han ikke har nogen kvindelig partner (sura 6,101). Det hævdes også, at Gud har en mængde sønner i Bibelen, og at det i alle tilfælde er en metaforisk eller åndelig

Jesus forbandede et figentræ

Nogle vil hævde, at Bibelen beskriver Jesus som en synder, og henviser til beretningen om, hvordan Jesus forbandede et figentræ, fordi han ikke fandt frugt på det, mens det ikke var figentid.

Jesus kan ikke bære menneskers synd

Argumentet bruges for at afvise Bibelens tale om, at Jesus bar menneskers synder på korset og derved døde en stedfortrædende død, sådan at vi kan få del i hans retfærdighed, og ikke selv står overfor kravet om at opfylde Guds

Jesus løj

Påstanden om, at Jesus løj, er som i flere andre tilfælde et forsøg på at vise, at Bibelen ikke beskriver Jesus som syndfri og dermed heller ikke kan sige, at han er Gud.

Jesus og Isa (Koranens Jesus-figur)

Mange muslimer vil sige, at de tror på Jesus og elsker ham. Nogle vil også sige, at de har større respekt for Jesus, fordi de mener, at kristne har konstrueret og tror på en løgn om, hvem Jesus var. Baggrunden

Jesus og Koranen

For mange vil det være underligt at sammenligne en person (Jesus) med et skrift (Koranen) men når man ser på, hvad Bibelen siger om Jesus, og hvad Koranen siger om sig selv, er der en del ting, som giver grundlag

Jesus og Muhammed

Jesus og Muhammed er de helt centrale personer i henholdsvis kristendom og islam. Her er en sammenligning af, hvad Bibelen siger om Jesus, og hvad Koranen og hadith siger om Muhammed. Navnets betydning Jesus Hebraisk: Yeshua. Herren (JHVH) frelser (Matt

Jesus sagde, at han ikke var Gud

Et af de steder, som muslimer bruger for at påstå, at Jesus afviste, at han er Gud, er i beretningen om den rige mand, som spurgte Jesus, hvordan han kunne arve evigt liv (Mark 10,17-22). Manden tiltaler Jesus som ”Gode

Joh 14, 15 og 16 taler om Muhammed

Lidt mere præcist er det afsnittene Joh 14,16-17.26; 15,26 og 16,7.12-14, som, nogle muslimer vil hævde, taler om Muhammed. Påstanden er, at ”Talsmanden” og ”sandhedens ånd” er Muhammed.

Kan Gud handle alene, når han er tre?

Det er et spørgsmål eller argument, der angriber treenighedslæren ved at sige, at det ikke kan passe, at Gud kan handle alene, hvis alle tre i treenigheden er en del af handlingen.

Kejser Konstantin bestemte Det Nye Testamente

Man kan flere steder møde en påstand om, at det var kejser Konstantin eller i hvert fald kirkemødet i Nikæa i 325 e.Kr., som afgjorde, hvilke bøger, der kom med i Det Nye Testamente. Det er en myte, som er

Korsfæstelsen modbeviser, at Jesus er Gud

Der bruges det argument, at den, som bliver hængt på et træ, er en Guds forbandelse (5 Mos 21,23), og hvis Jesus blev korsfæstet, opfattes det som et bevis på, at han ikke kunne være Gud, fordi det betyder, at

Kristne tror på tre guder

Indvendingen eller spørgsmålet drejer sig naturligt nok om den kristne treenighedslære og forståelsen af den. En del muslimer mener, at treenigheden består af Gud Fader, Maria og Jesus, som deres søn. Det skyldes, at der er et vers i Koranen,

Mennesker er også ét med Gud

Udsagnet er et forsøg på at underminere argumentet om, at Jesus er Gud, fordi han siger, at han er ét med Faderen (Joh 10,30). Hvad ligger bag? Påstanden bruges til at afvise et typisk argument fra kristne om, at Jesus

Muhammed er forudsagt i Bibelen (Introduktion)

Nogle muslimer vil hævde, at Muhammed er forudsagt i Bibelen, og at det underbygger hans troværdighed som profet. Hvad ligger der bag? Grundlaget for denne påstand findes i Koranen (sura 7,157), hvor der står om ”Sendebudet, den rene og ubelæste

Muslimer om Bibelen og kristendom (Introduktion)

Denne del vil behandle en række spørgsmål og indvendinger, som muslimer kan have i forhold til Bibelen og kristendommen. Der kan være mange årsager til, at de spørger eller kritiserer. Det kan være noget, de undrer sig over, har svært

Næsten alle mænd i Bibelen havde flere hustruer

Det hævdes, at næsten alle religiøse personer i Bibelen havde mere end én hustru, og at Koranen er det eneste hellige skrift, som siger, at man kun skal gifte sig med én, eller sætter grænser for, hvor mange en mand

Paulus giver frihed til at synde

Nogle muslimer hævder, at Paulus siger – eller at kristne opfatter det sådan – at når man tror, at man er tilgivet på grund af det, Jesus har gjort, så kan man leve helt, som det passer en, og er

Rebekka blev gift som 3-årig

Nogle muslimer vil hævde, at Rebekka kun var 3 år gammel, da hun blev gift med Isak. Påstanden bygger på en meget rigid læsning af 1 Mos 22-24. Det hævdes, at Rebekka først blev født efter beretningen om, at Abraham

Sagde Jesus “Jeg er Gud”?

Et ret almindeligt udsagn eller spørgsmål fra muslimer drejer sig om Jesu guddommelighed, og om han nogensinde sagde: ”Jeg er Gud, tilbed mig!”. I mange tilfælde vil det dreje sig om de eksakte ord, og påstanden vil være, at hvis

Tre grundlæggende spørgsmål (Introduktion)

Når man møder spørgsmål eller kritik af Bibelen eller kristendommen fra sine muslimske venner (eller andre venner), kan det være et godt udgangspunkt at stille sig selv tre spørgsmål. 1. Hvad ligger der bag min vens spørgsmål eller kritik? Som

Treenigheden blev opfundet efter Jesu tid

Kritikken eller spørgsmålet handler om, at selve ordet ”treenigheden” ikke findes i Bibelen, og at muslimer mener, at det er noget, som kristne senere har fundet på. Der kan være lidt forskellige meninger om, hvornår treenigheden skulle være opfundet. Det

Tror vi på den samme Gud?

Både fra muslimer og kristne kan man møde udsagn, som i en eller anden grad hævder, at vi tror på den samme gud. Der kan være forskellige årsager til denne holdning. Nogle har et ønske om at nedbryde barrierer mellem